AliExpress Cup | CS:GO

regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.
Organizatorem Konkursu pod nazwą „AliExpress Cup | CS:GO” (dalej nazywany „Konkursem”) jest firma GRY-OnLine S.A. z siedzibą przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16A, 30-126 w Krakowie; KRS 0000294732, Sąd Rejonowy Kraków–Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 677-21-54-611, kapitał akcyjny 700 000 PLN (opłacony w całości).
1.2.
Konkurs organizowany jest na zlecenie GetHero Sp. z o.o.
1.3.
Organizator powołuje niezależnego i bezstronnego Administratora Turnieju, którym jest Rally City Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4g, 05-077 Warszawa, NIP: 7393884369, numer wpisu do KRS: 0000613558, który zarządza turniejem oraz odpowiada za jego sprawne przeprowadzenie.
1.4.
Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009.201.1540, wraz z późn. zm.).
1.5.
Sędzia – osoby wyznaczone przez Organizatora Konkursu do sprawowania nadzoru nad jego prawidłowym przebiegiem. Decyzje podejmowane przez Sędziów rozgrywek są ostateczne. Ponadto kierując się zasadami fair play, Sędziowie mogą podejmować decyzje nieprzewidziane postanowieniami niniejszego Regulaminu.
1.6.
Zachowanie – każdy Uczestnik zobowiązany jest do traktowania innych graczy z szacunkiem. Zabronione są wszelkie formy obrażania/nękania innych graczy. Uczestnicy nieprzestrzegający tej zasady mogą zostać wykluczeni z udziału w Konkursie.
1.7.
Anulowanie Konkursu – w przypadku niewystarczającej liczby Uczestników Organizator ma prawo anulować Konkurs.
1.8.
Uczestnicy Konkursu nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z udziałem w Konkursie oraz odbiorem nagród.
1.9.
Strona zawodów – portal informacyjny pod adresem: https://aliexpresscup.friendlyfire.pl, za którego pośrednictwem Uczestnik może zgłosić udział w Konkursie na platformie FACEIT.
1.10.
Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika zapoznania się z niniejszym Regulaminem Konkursu, zaakceptowaniem go i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

2. UCZESTNICY

2.1.
Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zobowiązana do potwierdzenia swojego wieku okazując dokument potwierdzający wiek na każde żądanie Organizatora lub Sędziego.
2.2.
Uczestnik „AliExpress Cup | CS:GO” musi zamieszkiwać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2.3.
Każdy Uczestnik Konkursu musi być posiadaczem prywatnego konta na platformie Steam.
2.4.
Uczestnik Konkursu może reprezentować tylko jedną drużynę.
2.5.
Nicki graczy oraz nazwy drużyn nie mogą być obraźliwe, ani wulgarne i niestosowne. Drużyny niestosujące się do tego punktu zostaną wykluczone z Konkursu.
2.6.
Konkurs trwa od 12.03.2021 roku (start rejestracji) do 02.04.2021 roku (finał). Udział w Konkursie jest dobrowolny.
2.7.
Konkurs składa się dwóch faz: kwalifikacji otwartych oraz fazy pucharowej.
2.8.
Kapitanowie Drużyn w swoim dniu meczowym powinni być dostępni na kanale Discord prowadzonym na potrzeby Konkursu minimum 20 minut przed rozpoczęciem meczu. W przypadku braku obecności Uczestnika, Organizator wybierze z listy rezerwowej kolejną drużynę. Adres Discorda: https://discord.gg/NgtgGpDcnX
2.8.
Wyłącznie kapitanowie drużyn kontaktują się z Organizatorem w sprawie organizacji i przebiegu spotkań.

3. ZGŁASZANIE UDZIAŁU W KONKURSIE – REJESTRACJA

3.1.
Rejestracja do udziału w Konkursie trwa od 12.03.2021 r. godz. 14:00 do 17.03.2021 r. godz. 20:00 i jest prowadzona przy użyciu platformy FACEIT, na której należy posiadać konto.
3.2.

Aby zgłosić swój udział w Konkursie, należy wybrać jeden z poniższych turniejów kwalifikacyjnych, wejść na stronę zapisów oraz uzupełnić znajdujący się tam formularz zgłoszeniowy.

3.3.
Za rejestrację odpowiada zawsze Kapitan drużyny, który nie może zostać zmieniony.
3.4.
Kapitan może zgłosić do udziału w Konkursie maksymalnie 6 graczy, z których ostatni zgłoszony jest Uczestnikiem rezerwowym.
3.5.
W każdym z trzech turniejów kwalifikacyjnych są miejsca dla 32 drużyn.
3.6.
Każdy zawodnik może wziąć udział tylko w jednym turnieju kwalifikacyjnym.
3.7.
Turnieje kwalifikacyjne zostaną rozegrane w terminach wskazanych w pkt. 3.2. niniejszego Regulaminu.
3.8.
Kapitan biorącej udział w Konkursie drużyny, po zarejestrowaniu się do jednego z turniejów kwalifikacyjnych zobowiązany jest dołączyć do dedykowanego Discorda (https://discord.gg/NgtgGpDcnX).
3.9.
Drużyny przyjmowane są do turnieju na podstawie kolejności zgłoszeń (po 32 na każdy turniej kwalifikacyjny).
3.10.
Poza Kwalifikacjami Otwartymi Organizator zastrzega sobie prawo do przyjęcia do Konkursu 2 (dwóch) specjalnie zaproszonych Drużyn, tzw. dzikie karty. Drużyny, którym zostaną przyznane dzikie karty zostają automatycznie zakwalifikowane do fazy pucharowej.

4. FORMAT TURNIEJU I ZASADY UCZESTNICTWA

4.1.

Format turnieju

4.1.1.

Otwarte kwalifikacje

 • Pierwszą fazę Konkursu stanowią trzy turnieje kwalifikacyjne;
 • W każdym turnieju kwalifikacyjnym biorą udział maksymalnie 32 drużyny, które zostają podzielone w pary;
 • Turnieje kwalifikacyjne mają strukturę drabinki pojedynczej eliminacji;
 • W dniu turnieju kwalifikacyjnego każda para drużyn rozgrywa między sobą mecz do jednej wygranej. Zwycięzca przechodzi do kolejnej rundy, a przegrany odpada z Turnieju;
 • Drużyny rozgrywają między sobą mecze tak długo, aż pozostaną tylko 2 (dwie) Drużyny, które otrzymają kwalifikację do kolejnej fazy turnieju;
 • Każda Drużyna po ostatniej decydującej rundzie swojego meczu ma obowiązek wykonania zrzutu ekranu, na którym widać dokładny wynik meczu. W przypadku sytuacji spornych Organizator może wymagać przesłania wykonanego przez Uczestnika zrzutu ekranu.
4.1.2.

Faza pucharowa

 • W drugiej fazie Konkursu bierze udział 8 (osiem) Drużyn, które podzielone zostaną w pary;
 • W dniu określonym przez Organizatora dwie wybrane drużyny Uczestników rozgrywają między sobą mecze z udziałem Obserwatora wyznaczonego przez Organizatora;
 • Zwycięzca spotkania przechodzi do kolejnej rundy, a przegrany trafia do dolnej drabinki, gdzie powalczy o dalszy udział w rozgrywkach;
 • Wszystkie mecze rozgrywane są do 2 wygranych map (best of three). Pierwsza drużyna, która wygra dwie mapy, wygrywa cały mecz.
4.2.

Procedury rozgrywania spotkań

 • Pula map w ramach turnieju jest definiowana przez oficjalną pulę map turniejowych CS:GO stworzoną przez Valve Coporation (Dust II, Inferno, Mirage, Nuke, Overpass, Train, Vertigo).
 • W meczach do jednej wygranej Kapitanowie drużyn banują i wybierają mapy w pokoju meczowym w systemie: Team 1 Ban – Team 2 Ban – Team 1 Ban – Team 2 Ban – Team 1 Ban – Team 2 Ban.
 • Wybór pierwszeństwa do banowania map jest losowy.
 • Stronę wybiera drużyna, która wygrała rundę nożową.
 • W meczach do dwóch wygranych Kapitanowie drużyn banują i wybierają mapy w pokoju meczowym w systemie: Team 1 Ban – Team 2 Ban – Team 1 Pick – Team 2 Pick – Team 1 Ban – Team 2 Ban – Pick random.
 • Wybór pierwszeństwa do banowania map jest losowy.
 • W przypadku dwóch pierwszych map, stronę wybiera drużyna przeciwna do tej, która wybrała mapę. Na trzeciej mapie decyduje runda nożowa.
4.3.

Pozostałe zasady:

4.3.1.

Ustawienia meczu:

 • Friendly Fire – włączone;
 • Knife Round o wybranie strony CT-TT – włączone.
4.3.2.
Aby rozpocząć mecz wpisz komendę !ready.
4.3.3.
Każda drużyna ma 60 sekund pauzy do wykorzystania w meczu.
4.3.4.
Gra nie może zostać rozpoczęta, dopóki każdy z graczy nie będzie gotowy.
4.3.5.
Jeśli z jakiegoś powodu gracz zostanie wyrzucony z serwera gra musi być kontynuowana.
4.3.6.
Zwycięska drużyna powinna wykonać zrzut ekranu i przekazać screena z wynikami Organizatorowi.

5. PROBLEMY TECHNICZNE I OSZUSTWA

5.1.

Organizator nie odpowiada za problemy techniczne w tym: aktualizacje gry, błędy techniczne po stronie gry oraz awarię serwerów.

5.1.1.
Gracze są odpowiedzialni za poprawne działanie swojego sprzętu, połączenia internetowego oraz zabezpieczenia przed atakami np. DDOS.
5.2.
Restart meczu może nastąpić tylko za zgodą Sędziego i tylko w przypadkach problemów natury technicznej, leżącej po stronie serwerów gry.
5.3.
Zabronione jest umyślne wykorzystywanie błędów gry, stosowanie jakichkolwiek programów zewnętrznych wpływających na rozgrywkę czy ustawianie wyników spotkań. Uczestnik, który złamie którąkolwiek z zasad określonych w niniejszym Regulaminie, zostanie natychmiast zdyskwalifikowany i wykluczony z udziału w Konkursie.

6. STREAMING

6.1.

Każdy z Uczestników Konkursu ma prawo do streamowania swojej rozgrywki, ale muszą być spełnione następujące warunki:

 • Należy umieścić w tytule streamu tekst „AliExpress Cup | CS:GO”;
 • Chęć streamowania należy zgłosić na kanale turniejowym kanale Discord (https://discord.gg/NgtgGpDcnX) oraz podać adres swojego kanału Twitch.
6.2.
Zgłaszając się przy użyciu formularza i biorąc udział w Konkursie, Uczestnicy zgadzają się na podgląd i możliwość streamowania ich meczów przez Organizatorów.
6.3.
Górna drabinka fazy pucharowej oraz finał dolnej drabinki będą streamowane na oficjalnym kanale Twitch Friendly Fire (https://www.twitch.tv/friendlyfirepl).

7. NAGRODY

7.1.
Sponsorem nagród są firmy AliExpress oraz GetHero Sp. z o.o.
7.2.

Nagrodami w turnieju są:

7.3.
W razie powstania obowiązku podatkowego, podatek od Nagród odprowadza Organizator.
7.4.

Uczestnicy turnieju, którym przyznano Nagrody w Konkursie, otrzymają od organizatorów adres e-mail, na który będą zobowiązani wysłać najpóźniej w ciągu 5 (pięciu) dni od zakończenia Konkursu następujące dane osobowe niezbędne do doręczenia i rozliczenia nagrody:

 • imię i nazwisko;
 • adres zamieszkania oraz numer telefonu w celu wysyłki nagrody;
 • numer konta bankowego w celu wysyłki nagrody pieniężnej;
 • data urodzenia, numer PESEL, nazwa odpowiedniego urzędu skarbowego oraz adres zameldowania w celu prawidłowego odprowadzenia podatku od nagrody.
7.5.

W przypadku, gdy Zwycięzca nie przekaże Organizatorowi danych niezbędnych do wydania Nagrody rzeczowej w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia konkursu, Organizator zastrzega sobie:

 • możliwość wyboru innego Uczestnika Konkursu, któremu przyznana zostanie Nagroda stosownie do postanowień Regulaminu;
 • możliwość nieprzyznania tej Nagrody w ogóle, w całości lub w części.
7.6.
Wydanie Nagród nastąpi po przekazaniu przez zwycięzców danych niezbędnych do ich wydania, w terminie 30 dni od przekazania tych danych Organizatorowi, nie później niż do dnia 30 maja 2021 roku.
7.7.
Wysyłka nagród rzeczowych prowadzona jest tylko na terenie Polski.
7.8.
Nagroda nie podlega zamianie na nagrodę innego rodzaju. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na świadczenie pieniężne.
7.9.
Uczestnik nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

8. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

8.1.
Ewentualne reklamacje Uczestników Konkursu mogą zostać zgłoszone na piśmie w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników poszczególnych faz Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany w punkcie 1 ust. 1 z dopiskiem „AliExpress Cup | CS:GO – Reklamacja”. Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.
8.2.
Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie trzyosobowa Komisja Reklamacyjna, którą wyznaczy Organizator konkursu. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o jej rozstrzygnięciu za pomocą listu poleconego w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
8.3.
Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza, ani nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Uczestników roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed właściwym sądem powszechnym. Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

9. DANE OSOBOWE

9.1.
Administratorem danych osobowych w ramach platformy jest FACEIT. Więcej szczegółów dotyczących polityki prywatności platformy FACEIT można znaleźć na stronie https://corporate.faceit.com/privacy/, w tym: gromadzone informacje, w jaki sposób są zbierane i do czego są wykorzystywane, gdzie są przechowywane i w jaki sposób są chronione.
9.2.
Wypełniając formularz zgłoszeniowy na dedykowanej stronie Turnieju Uczestnik zgadza się, że Organizator staje się administratorem jego danych osobowych oraz ma do nich dostęp, w tym: wglądu i przetwarzania jego danych osobowych ze starannością i zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
9.3.

Dane Uczestników przetwarzane przez Organizatora to:

 • nicki Uczestników na platformie FACEIT.

w przypadku Zwycięzców, dodatkowo przetwarzane są także dane osobowe, takie jak:

 • imię i nazwisko;
 • adres zamieszkania;
 • numer telefonu;
 • PESEL, data urodzenia oraz nazwa i adres właściwego Urzędu Skarbowego w celu odprowadzenia podatku od nagród.
9.4.

Dane osobowe Uczestników, wymienione w punkcie 9.3. będą przetwarzane w celach:

 • organizacji oraz przeprowadzenia Konkursu;
 • wyłaniania Zwycięzców i przyznawania, wydawania, odbioru i rozliczania nagród, w tym odprowadzenia podatku;
 • kontaktu z Uczestnikami przez platformę Discord oraz e-mail;
 • sporządzenia statystyk dotyczących turnieju oraz celów księgowych.

Podanie tych danych jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie oraz wydanie nagród.

9.5.

Każdy Uczestnik dokonując zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że został poinformowany o prawie:

 • wglądu do podanych niniejszym danych osobowych i uzyskania ich kopii;
 • prawie do ich modyfikacji;
 • prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych, a także o tym, że podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres potrzebny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone.

Powyższe prawo może być realizowane poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected]

9.6.
Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz zakończenia wysyłki nagród, wskazanych w punkcie 7, a w zakresie udokumentowania rozliczenia Konkursu – przez okres wskazany w przepisach prawa podatkowego, tj. 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym przyznano nagrody.
9.7.

Dane osobowe Uczestników konkursu na potrzeby jego przeprowadzenia, w szczególności doręczenia zwycięzcy Nagrody będą przetwarzane przez podmioty prawnie upoważnione przez Organizatora, w tym:

 • UPS Polska Sp. z.o.o., ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa (imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu zwycięzców w celach dostarczenia nagrody);
 • Biuro Rachunkowe O-MEGA Sp. z o.o., Walerego Sławka 45a, 30-633 Kraków (imię, nazwisko, nr PESEL zwycięzców oraz dane właściwego im urzędu skarbowego w celach księgowych oraz odprowadzenia podatku);
 • Wykaz wszystkich Partnerów znajduje się pod adresem: https://www.gry-online.pl/regulamin.asp?ID=14
9.8.
W sprawach dotyczących danych osobowych, w tym w zakresie realizacji uprawnień wynikających z przepisów prawa, Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Marek Pióro z którym można skontaktować się pod adresem [email protected]

10. WYKLUCZENIE Z UDZIAŁU W KONKURSIE

10.1.

Organizator sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie:

 • Osób, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one podejmować działania prowadzące do prób obejścia Regulaminu, lub które w inny sposób dążą do przełamania zabezpieczeń, lub zasad przeprowadzania Konkursu czy zasad gry;
 • Osób prowadzących działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Zleceniodawcy, godzące w ich wizerunek, lub naruszające zasady współżycia społecznego.
10.2.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firm GRY-OnLine S.A., firm sponsorujących nagrody, lokalne podmioty tychże, jak również pracownicy agencji współpracujących przy organizacji Konkursu oraz członkowie ich rodzin – za wyjątkiem Komentatora.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1.
Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej: https://aliexpresscup.friendlyfire.pl
11.2.
Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: [email protected] oraz poprzez platformę Discord.
11.3.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych ważnych przyczyn:

 • jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie;
 • realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji.
11.4.
Regulamin obejmujący zmiany wymienione w punkcie 11.3. zostanie udostępniony Uczestnikom na stronie internetowej Organizatora dostępnej pod adresem https://aliexpresscup.friendlyfire.pl z 14 dniowym wyprzedzeniem. Z takim samym wyprzedzeniem, Regulamin zostanie przesłany na adresy e-mail użytkowników, wskazane podczas rejestracji. Zastrzeżenie możliwości zmian niniejszego Regulaminu nie zwalnia Organizatora z obowiązku realizacji zobowiązań przyjętych na siebie w związku z organizowaniem turnieju do chwili zmiany regulaminu, polegających w szczególności na przyznaniu wskazanej nagrody.
11.5.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym Regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym Uczestników, jeśli nie są to zmiany wskazane w punkcie 10.3. Najbardziej aktualna wersja niniejszego regulaminu dostępna jest pod adresem: https://aliexpresscup.friendlyfire.pl
11.6.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.